Over 10 years of experience

office@rorexpipe.com

+40 723 277 877

Αγωγός GRP/PAFSIN

Ανάλογα με την αξονική δύναμη στην οποία θα υποβληθούν ή/και τη μέθοδο εγκατάστασης, η ROREX μπορεί να παράγει τέσσερις τύπους σωλήνων: μονοαξονικούς, διαξονικούς, σωλήνες χωρίς άμμο και σωλήνες με γρύλλο.

Μονοαξονικοί αγωγοί (στάνταρ)

Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι σωλήνες, σχεδιασμένοι για υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου στηρίζονται από το παρακείμενο έδαφος και το υλικό επίχωσης. Σε αυτόν τον τύπο αγωγού, η δράση των αξονικών δυνάμεων λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης αναλαμβάνεται από τις μάζες αγκύρωσης.

Η ROREX μπορεί να παράγει κατόπιν αιτήματος σωλήνες μήκους 0,3 – 15 m για διαμέτρους μεγαλύτερες από 300 mm. Άλλες ενδιάμεσες διάμετροι μεταξύ 100 mm – 4000 mm είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Η ταξινόμηση των αγωγών σε κατηγορίες πίεσης έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου AWWA M45 Manual for the Design of Glass Reinforced Pipelines (Εγχειρίδιο σχεδιασμού αγωγών ενισχυμένων με γυαλί). Η αξιολόγηση των αγωγών σε κατηγορίες πίεσης έγινε σε πλήρη πίεση λειτουργίας και στο μέγιστο συνιστώμενο βάθος ταφής. Άλλες κατηγορίες πίεσης μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος.

Κατόπιν αιτήματος, μπορούν επίσης να εκτελεστούν σωλήνες με δυσκαμψία μεγαλύτερη από 10.000 Pa ή άλλες ενδιάμεσες δυσκαμψίες.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των σωλήνων, τις δοκιμές για τον ποιοτικό έλεγχο των τελικών σωλήνων ή τις εκτιμήσεις για το σχεδιασμό και τη σωστή λειτουργία μπορείτε να βρείτε στον Γενικό Κατάλογο της ROREX στο μενού “Downloads”.

Οι σημαντικότερες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εγκατάσταση υπόγειων σωλήνων είναι η ακαμψία και η κατηγορία πίεσης. Το μέγιστο βάθος ενταφιασμού καθορίζεται με έναν σύνθετο στατικό υπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τα γεωτεχνικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του φυσικού εδάφους, τη φύση και το βαθμό συμπύκνωσης του υλικού επίχωσης και την κατηγορία δυσκαμψίας του αγωγού.

Για να εξασφαλιστεί καλή και μακροχρόνια απόδοση, οι σωλήνες ROREX GRP/PAFSIN απαιτούν σωστό χειρισμό και εγκατάσταση. Πρέπει να τηρούνται οι συνιστώμενες συνθήκες εγκατάστασης, καθώς και η χρήση κατάλληλου υλικού πλήρωσης και στρώσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση υπόγειων αγωγών μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης ROREX στο μενού “Downloads”. Για πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της ROREX.

Διαξονικοί σωλήνες

Έχουν σχεδιαστεί τόσο για επιφανειακές όσο και για υπόγειες εφαρμογές, όπου το έδαφος είναι αδύναμο και προσφέρει πολύ μικρή στήριξη. Σε αυτόν τον τύπο σωλήνα, οι αξονικές δυνάμεις που οφείλονται στην αλλαγή κατεύθυνσης του ρευστού αναλαμβάνονται από τον σωλήνα και τους συνδέσμους του. Οι διαξονικοί αγωγοί μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μόνο με περιορισμένους (κλειδωμένους) τύπους μούφας: συγκολλητές μούφες, συγκολλητές συνδέσεις με βύσμα και μούφα, κυλινδρικές συνδέσεις, φλάντζες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις φυσικές ιδιότητες των διαξονικών σωλήνων ROREX και των συνιστώμενων κυλινδρικών συνδέσμων μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο επισκόπησης ROREX στο μενού “Downloads”.

Σωλήνες χωρίς άμμο

Έχουν φυσικομηχανικά και χημικά χαρακτηριστικά πολύ ανώτερα από εκείνα της άμμου και χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές ή όταν η πίεση λειτουργίας είναι πολύ υψηλή. Σε σύγκριση με τους τυπικούς σωλήνες, οι σωλήνες χωρίς άμμο έχουν:

  • Ανώτερη αντοχή στην κρούση, πολύ καλύτερη αντοχή στην κρούση κατά το χειρισμό και την εγκατάσταση.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω των αυξημένων μακροπρόθεσμων ιδιοτήτων απόδοσης των σωλήνων.
  • Χαμηλότερος κίνδυνος κατασκευαστικών ελαττωμάτων, επειδή η παραγωγική διαδικασία έχει μία παράμετρο λιγότερη προς έλεγχο
  • Χαμηλότερες υδραυλικές απώλειες για την ίδια ονομαστική διάμετρο

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες των σωλήνων χωρίς άμμο μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο επισκόπησης της ROREX στο μενού “Downloads”.

Σωλήνες ανύψωσης

Πρόκειται για αγωγούς που εγκαθίστανται με οριζόντια γεώτρηση. Σχεδιάζονται για ανοικτές εφαρμογές χωρίς τάφρο και εγκαθίστανται με γρύλλο σωλήνων ή οριζόντια διάτρηση, δηλαδή με την ώθηση του σωλήνα στο έδαφος με υδραυλικό γρύλλο, ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια ασπίδα που σκάβει σε όλη τη διαδρομή.

Οι σωλήνες γρύλου είναι κατασκευασμένοι για να αντέχουν υψηλή δύναμη ώθησης (700 -1000 τόνοι) σε μεγάλες αποστάσεις (30 – 100 m). Αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος από τους συνήθεις μονοαξονικούς σωλήνες. Γενικά, το μήκος τους είναι max. 3 m για να είναι εύκολα ελιγώσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ιδίως στον κατακόρυφο άξονα που οδηγεί στη βάση εργασίας.